Psıkanalitik Yaklaşım ile Sosyal Öğrenme Yaklaşımının Karşılaştırılması

2

 

Kişiliğin gelişmesi konusunda kalıtsal, biyolojik etmenlerin mi yoksa çevresel etmenlerin mi etkili olduğu konusunda psikanalitik yaklaşım ve davranışsal yaklaşım birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Psikanalitik yaklaşıma göre kalıtım-eğilim çok fazla belirleyiciyken davranışsal yaklaşıma göre kişiliğin gelişmesinde ve farklılaşmasında çevre, çevreyle etkileşim ağırlık kazanmaktadır.

Psikanalitik yaklaşım ve davranışçı yaklaşım kişiliğin öğrenme yoluyla değiştiği, kişiliğin içsel süreçler tarafından belirlendiği konusunda farklılık göstermektedirler. Psikanalitik yaklaşım kişilik gelişiminde içsel belirleyicilerin etkin olduğu görüşünü savunurken davranışsal yaklaşım kişiliğin öğrenilmiş tecrübelerin sonucunda değiştiğini savunmaktadır.

Psikanalitik kuram kritik dönemlerdeki takılmaların diğer dönemlerde de telafi edilemeyeceğini savunurken davranışçı kuram yanlış öğrenmelerin yeni öğrenmelerle kırılabileceğini söyler.

Psikanalitik yaklaşım ve davranışsal yaklaşım geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek üzerine vurgularında farklılıklar göstermektedirler. Psikanalitik yaklaşım erken çocukluk dönemine vurgu yaparken davranışsal yaklaşım geçmişteki pekiştirmelere ve şu anki olumsallıklara vurgu yapar. Psikoseksüel yaklaşım kişiliğin oluşumunda çocukluğa büyük atıfta bulunur. Freudyen kuram ergenlik ve yetişkinlikteki deneyimlerin kişilik üzerindeki etkisine değinmemiştir. Aynı zamanda toplumun ve kültürün kişilik gelişimi üzerindeki etkilerine de değinmemiştir.

Psikanalitik yaklaşım ve davranışsal yaklaşım bilinç ve bilinçdışı süreçlere odaklanmalarında farklılıklar göstermektedirler. Psikanalitik yaklaşım bilinçdışı süreçleri vurgular. Freudyen kurma göre kişiliğimizi bilinç dışı süreçler oluşturur. Buna karşılık olarak davranışçı yaklaşım bilinçli süreçlere odaklanır. Davranışçı yaklaşım, çocukları eğitmede, başarılı olmalarına yardım sağlamada öğretmenlere katkı sağlamıştır.

Davranışçı yaklaşım sosyal durumsal etmenleri göz önüne alırken, Psikanalitik yaklaşım kişi ve durum temelli değişkenlerin etkileşimini incelemektedir.

Sosyal öğrenme kuramında duygular sadece düşünce ve davranışların yan ürünü olarak algılanırlar duygulara bağımsız bir önem atfedilmez, duygular diğer düşünce türlerine dâhil edilir buna karşılık psikodinamik teoride kaygı, saldırganlık gibi duygular önemli bir role sahiptir.

 


Etiketler

Yorum Gönder

2 Yorumlar
Yorum Gönder
Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !